Empresa inactiva: compleixi amb les seves obligacions i eviti sancions

29 Novembre 2016

Recordi que si és administrador d'una societat inactiva i deixa de presentar les seves declaracions, Hisenda podria imposar-li sancions. I si no té diners per pagar, Hisenda podria iniciar un procediment de derivació de responsabilitat i exigir-les-hi a vostè com a administrador.

Pot succeir que hagi deixat la seva societat sense activitat o inactiva, i que els administradors hagin decidit no liquidar-la i mantenir-la per si es pot reactivar o simplement per evitar una sèrie de tràmits i de despeses que comporten la dissolució i liquidació de la societat.
 
Doncs bé, han de saber que deixar una societat inactiva porta una sèrie d'obligacions i responsabilitats. El primer que cal fer és aprovar-ho en una junta general. Malgrat això, se segueixen tenint responsabilitats respecte a l'Agència Tributària, Seguretat Social, el Registre Mercantil i amb tercers.
 
Pel que fa a l’Agència Tributària, les obligacions són les següents:

  • Comunicar a l’AEAT que la societat està inactiva, mitjançant una modificació a la declaració censal model 036 i 037.
  • Els subjectes passius de l'impost sobre societats que quedin inactius tindran totes les seves obligacions tributàries de baixa (declaracions mensuals, ni trimestrals ni anuals per l'IVA, etc.), excepte l'obligació de presentar declaracions per l'impost sobre societats.
  • Des de la data de la inactivitat, l'IVA suportat no serà deduïble per no exercir activitat, ja que no es troba en exercici habitual de les seves operacions.

Pel que fa a la Seguretat Social, els administradors podran donar-se de baixa de la Seguretat Social en el règim RETA, sempre que no realitzin cap altra activitat.
 
Pel que fa al Registre Mercantil, la societat seguirà obligada a realitzar tots els tràmits realitzats fins ara. Hi ha l’obligació de portar comptabilitat, legalització de llibres i per descomptat dipositar els comptes anuals. La inactivitat no eximeix de la presentació dels comptes anuals, el seu incompliment podria donar lloc a sancions. En aquest sentit cal matisar que de moment l’Administració ha optat per no sancionar les empreses que no dipositen els seus comptes anuals al Registre, però sembla ser que l’Administració s’està replantejant aquest posicionament i podria començar a posar sancions davant la manca de dipòsits de comptes en el Registre.
 
Hem de recordar que si transcorre més d'un any des de l’inici de la inactivitat, és causa de dissolució, per la qual cosa és responsabilitat dels administradors en el termini de dos mesos convocar la junta general per prendre les mesures oportunes.
 
Per últim, si la societat inactiva tingués algun deute amb l'Administració, i no la paga, es deriva aquesta responsabilitat als administradors.

 

Podeu demanar més informació a Agora

  • Social network:


Associació Catalana de Vènding Centre de Negocis i Convencions BCIN C/Marcus Porcius, 1 Pol. Ind. Les Guixeres Badalona Barcelona 08915. Contacte: info@acvending.cat 900 82 87 80
Un projecte d'El Ginjol Edicions.